مشاوران
دفتر مديرعامل و دبيرخانه هيات مديره
مديريت حراست
مديريت بازرسي و حسابرسي داخلي
مديريت حقوقي و امور قراردادها
مديريت روابط عمومي و تشريفات
مديريت بهداشت، ايمني، محيط زيست و انرژي

مديريت سيستم هاي
اطلاعاتي و مخابراتي

مديريت بندر
و پايانه دريايي

مديريت امور
گمرکي و بازرگاني

مديريت عمران
خدمات شهری و پشتیبانی
منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
P . E . I . S . E . Z
PARSIAN ENERGY INTENSIVE
INDUSTRIAL SPECIAL ECONOMIC ZONE