منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
P . E . I . S . E . Z
PARSIAN ENERGY INTENSIVE
INDUSTRIAL SPECIAL ECONOMIC ZONE
Triangle pattern generator
">
دستورالعمل واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان

این دستورالعمل در اجرای ماده 3 آیین نامه
واگذاری زمین در مناطق ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان و لامرد مستند به مصوبات شماره 11-5/917-هـ مورخ 1393/05/04 و همچنین شماره 6- 3/ 1015-هـ مورخ 10/4/1396 هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) درخصوص تفویض اختیارات این سازمان در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان به شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب به شرح ذیل می باشد.
1- هدف
ایجاد ضابطه مشخص و معین برای واگذاری زمین های منطقه در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط موجود.
2- دامنه کاربرد
متقاضیان سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
3- مسئولیت ها
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مدیرعامل شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب می باشد.
4- نحوه بررسی درخواست سرمایه گذاران
1-4) ارائه درخواست سرمایه گذار به مدیرعامل شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب
2-4) ارجاع جهت بررسی کلی موضوع به مدیر بهره برداری با استعلام از مشاور طرح، توسط مدیرعامل
3-4) اعلام نتیجه بررسی کلی موضوع درخواست، توسط مدیر بهره برداری به مدیرعامل
4-4) ارجاع جهت بررسی موضوع با جزئیات کامل به واحدهای ذیربط توسط مدیرعامل
کارگروه فنی منطقه
مشاور
واحد صدور جواز تأسیس
5-4) ارائه گزارش جامع توسط مدیر بهره برداری به مدیرعامل که شامل موارد ذیل می گردد:
تطبیق طرح مورد تقاضا با طرح جامع منطقه
تعیین کاربری زمین
تعیین کروکی زمین
تعیین مساحت زمین مورد نیاز
طرح توجیه فنی و اقتصادی متقاضی
تأیید مشاور مادر برای تحویل زمین و تأیید کاربری و تهیه نقشه های مربوطه (مطابق با رویه پیشنهادی شرکت مشاور در سندهای شماره 04 02741 O OT 0003 00 و شماره 40/271/9250/01 و شماره 04 02741 O OT 0002 00 و شماره 04 02741 O OT 0004 00 که توسط مشاور تهیه گردیده است)
1) موافقت با تخصیص زمین بصورت مشروط
2) اعلام موافقت مشاور با تحویل زمین
6-4) طرح موضوع در هیأت مدیره و در صورت تأیید ارجاع به کمیته واگذاری زمین توسط مدیرعامل
7-4) تشکیل جلسه کمیته واگذاری زمین و بررسی گزارش مدیر بهره برداری
8-4) ارسال صورتجلسه کمیته واگذاری زمین به مدیرعامل توسط دبیر کمیته
9-4) صدور دستور توسط مدیرعامل به واحد حقوقی و قراردادها جهت تنظیم قرارداد درصورت موافقت و اعلام به متقاضی در صورت رد تقاضا
10-4) انجام مراحل ذیل توسط واحد حقوقی و قراردادها:
الف) انجام مکاتبات با کانون کارشناسان رسمی دادگستری جهت تقویم اراضی
ب) اعلام قیمت زمین به سرمایه گذار بر اساس نظر اعلامی کارشناسان رسمی دادگستری، اخذ نظر مدیر مالی و تنظیم قرارداد مربوطه
ج) ارسال قرارداد نهایی واگذاری زمین به مدیرعامل
11-4) امضا و انعقاد قرارداد توسط صاحبان امضای مجاز و اخذ همزمان تضامین و نهایتاً ابلاغ قرارداد توسط مدیرعامل به:
مدیر مالی جهت اخذ مبالغ قرارداد و تضامین مربوطه
مدیر بهره برداری جهت تنظیم صورتجلسه تحویل زمین
سرمایه گذار، جهت انجام تعهدات و تحویل زمین
فلوچارت مسیر بررسی تقاضای سرمایه گذار
این دستور العمل در تاریخ 1396/05/30 به تصویب کمیته واگذاری زمین شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب رسید و پس از ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
P . E . I . S . E . Z
PARSIAN ENERGY INTENSIVE
INDUSTRIAL SPECIAL ECONOMIC ZONE
 
دستورالعمل واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان

این دستورالعمل در اجرای ماده 3 آیین نامه
واگذاری زمین در مناطق ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان و لامرد مستند به مصوبات شماره 11-5/917-هـ مورخ 1393/05/04 و همچنین شماره 6- 3/ 1015-هـ مورخ 10/4/1396 هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) درخصوص تفویض اختیارات این سازمان در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان به شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب به شرح ذیل می باشد.
1- هدف
ایجاد ضابطه مشخص و معین برای واگذاری زمین های منطقه در چارچوب قوانین و مقررات و ضوابط موجود.
2- دامنه کاربرد
متقاضیان سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
3- مسئولیت ها
مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل به عهده مدیرعامل شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب می باشد.
4- نحوه بررسی درخواست سرمایه گذاران
1-4) ارائه درخواست سرمایه گذار به مدیرعامل شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب
2-4) ارجاع جهت بررسی کلی موضوع به مدیر بهره برداری با استعلام از مشاور طرح، توسط مدیرعامل
3-4) اعلام نتیجه بررسی کلی موضوع درخواست، توسط مدیر بهره برداری به مدیرعامل
4-4) ارجاع جهت بررسی موضوع با جزئیات کامل به واحدهای ذیربط توسط مدیرعامل
کارگروه فنی منطقه
مشاور
واحد صدور جواز تأسیس
5-4) ارائه گزارش جامع توسط مدیر بهره برداری به مدیرعامل که شامل موارد ذیل می گردد:
تطبیق طرح مورد تقاضا با طرح جامع منطقه
تعیین کاربری زمین
تعیین کروکی زمین
تعیین مساحت زمین مورد نیاز
طرح توجیه فنی و اقتصادی متقاضی
تأیید مشاور مادر برای تحویل زمین و تأیید کاربری و تهیه نقشه های مربوطه (مطابق با رویه پیشنهادی شرکت مشاور در سندهای شماره 04 02741 O OT 0003 00 و شماره 40/271/9250/01 و شماره 04 02741 O OT 0002 00 و شماره 04 02741 O OT 0004 00 که توسط مشاور تهیه گردیده است)
1) موافقت با تخصیص زمین بصورت مشروط
2) اعلام موافقت مشاور با تحویل زمین
6-4) طرح موضوع در هیأت مدیره و در صورت تأیید ارجاع به کمیته واگذاری زمین توسط مدیرعامل
7-4) تشکیل جلسه کمیته واگذاری زمین و بررسی گزارش مدیر بهره برداری
8-4) ارسال صورتجلسه کمیته واگذاری زمین به مدیرعامل توسط دبیر کمیته
9-4) صدور دستور توسط مدیرعامل به واحد حقوقی و قراردادها جهت تنظیم قرارداد درصورت موافقت و اعلام به متقاضی در صورت رد تقاضا
10-4) انجام مراحل ذیل توسط واحد حقوقی و قراردادها:
الف) انجام مکاتبات با کانون کارشناسان رسمی دادگستری جهت تقویم اراضی
ب) اعلام قیمت زمین به سرمایه گذار بر اساس نظر اعلامی کارشناسان رسمی دادگستری، اخذ نظر مدیر مالی و تنظیم قرارداد مربوطه
ج) ارسال قرارداد نهایی واگذاری زمین به مدیرعامل
11-4) امضا و انعقاد قرارداد توسط صاحبان امضای مجاز و اخذ همزمان تضامین و نهایتاً ابلاغ قرارداد توسط مدیرعامل به:
مدیر مالی جهت اخذ مبالغ قرارداد و تضامین مربوطه
مدیر بهره برداری جهت تنظیم صورتجلسه تحویل زمین
سرمایه گذار، جهت انجام تعهدات و تحویل زمین
فلوچارت مسیر بررسی تقاضای سرمایه گذار
این دستور العمل در تاریخ 1396/05/30 به تصویب کمیته واگذاری زمین شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب رسید و پس از ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
قواین و آیین نامه اجرایی مربوط به تشویق و حمایت سرمایه گذار خارجی
راهنمای واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه گذاری پتروشیمی
 
 
 
 
 
آدرس دفتر تهران : میدان خیابان ولی عصر ، بالاتر از میدان ولی عصر ، ساختمان شرکت ملی فولاد ایران برج شمالی ، طبقه همکف پلاک 1713 تلفن : 88900172 - نمابر : 88897153
آدرس منطقه: استان هرمزگان- شهرستان پارسیان-کیلومتر 15 جاده پارسیان عسلویه - سه راهی کوشکنار
منطقه ویژه اقتصادی پارسیان  تلفن : 07644674500  فکس :  07644674507