منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
P . E . I . S . E . Z
PARSIAN ENERGY INTENSIVE
INDUSTRIES SPECIAL ECONOMIC ZONE
Triangle pattern generator
">
شرکت: پایست سازه غرب   
نام پروژه: شبکه روشنایی حاشیه معابر  
شرح مختصر: احداث شبکه روشنایی حاشیه معابر در سایت شمالی و جنوبی
هدف  از اجراي طرح : مهیا نمودن زیرساخت های مورد نیاز شامل شبکه روشنایی حاشیه معابر و جاده های منطقه     
ظرفیت طرح: 10 کیلومتر شبکه روشنایی معابر
حجم سرمایه گذاری کل(میلیارد ریال): 95.4
حجم سرمایه گذاری انجام شده(میلیارد ریال): 7.6
مدت پيمان(ماه): 18
تاريخ بهره برداري:  مهرماه 1397
ميزان اشتغال مستقيم در دوران ساخت: 15 نفر
ميزان اشتغال  غيرمستقيم در دوران ساخت: 45 نفر
ميزان پيشرفت: 5 درصد
پيمانکاران منطقه ويژه پارسيان
شرکت: پترو ساحل توسعه خلیج فارس
نام پروژه: احداث فاز راه اندازی بندر پارسیان
شرح مختصر: احداث 4 پست اسکله تخصصی صنعتی و معدنی برای انجام واردات مواد اولیه  و صادرات محصولات تولیدی - ظرفیت سالانه تخلیه و بارگیری 9 میلیون تن در سال در فاز اول -عمق آبخور 17.5 متر با قابلیت ورود شناورهای 70 هزار تنی در فاز اول - این پروژه در فاز نهایی به 19 پست اسکله با ظرفیت تخلیه و بارگیری 40 میلیون تن افزایش خواهد یافت و قابلیت ورود شناورهای 100 هزار تن را خواهد داشت.
هدف از اجراي طرح: ارائه خدمات و مهیا نمودن زیرساخت های مورد نیاز منطقه شامل واردات مواد اولیه -صادرات محصولات تولیدی
ظرفیت طرح: 4پست اسکله-1پست اسکله فله خشک-1پست اسکله فله مایع-2 پست اسکله جنرال کارگو- ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه 9 میلیون تن
حجم سرمایه گذاری کل(میلیارد ریال): 8647
حجم سرمایه گذاری انجام شده(میلیارد ریال): 1424
مدت پيمان(ماه): 36
تاريخ بهره برداري:  آذرماه 1399
ميزان اشتغال مستقيم در دوران ساخت: 900 نفر
ميزان اشتغال  غيرمستقيم در دوران ساخت: 2000 نفر
ميزان پيشرفت:  21 درصد
شرکت: آرشین کوه
نام پروژه: بزرگراه دسترسی به صنایع
شرح مختصر: احداث بزرگراه دو بانده آسفالته در سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان به طول تقریبی 14.5 کیلومتر .
هدف از اجراي طرح: مهیا نمودن زیرساخت های مورد نیاز شامل دسترسی سرمایه گذاران به اراضی پتروشیمی 
ظرفیت طرح: 14.5 کیلومتر جاده 2 بانده آسفالته
حجم سرمایه گذاری کل(میلیارد ریال): 173.8
حجم سرمایه گذاری انجام شده(میلیارد ریال): 169.3
مدت پيمان(ماه): 12
تاريخ بهره برداري:  مهرماه 1397
ميزان اشتغال مستقيم در دوران ساخت: 12 نفر
ميزان اشتغال  غيرمستقيم در دوران ساخت: 36 نفر
ميزان پيشرفت:  93 درصد
شرکت: ابنیه فعال زردکوه 
نام پروژه: ساختمان و محوطه درب خروج گمرک
شرح مختصر: احداث ساختمان و محوطه درب خروج ساختمان گمرک منطقه ویژه .
هدف از اجراي طرح: ارائه خدمات گمرکی  
ظرفیت طرح: ساختمان 2 طبقه با زیربنای 640 متر مربع و 16 هزار متر مربع محوطه سازی
حجم سرمایه گذاری کل(میلیارد ریال): 19.7
حجم سرمایه گذاری انجام شده(میلیارد ریال): 14.4
مدت پيمان(ماه): 10
تاريخ بهره برداري:  شهريورماه 1397
ميزان اشتغال مستقيم در دوران ساخت: 12 نفر
ميزان اشتغال  غيرمستقيم در دوران ساخت: 36 نفر
ميزان پيشرفت:  64 درصد
شرکت: ره گستر نفت  
نام پروژه: جاده های دسترسی سایت شماره 1 پتروشیمی 
شرح مختصر: احداث جاده های دسترسی سایت شماره 1 صنایع پتروشیمی منطقه ویژه
هدف  از اجراي طرح : مهیا نمودن زیرساخت های مورد نیاز شامل دسترسی سرمایه گذاران به اراضی پتروشیمی   
ظرفیت طرح: 7کیلومتر جاده دوبانده آسفالته
حجم سرمایه گذاری کل(میلیارد ریال): 96.8
حجم سرمایه گذاری انجام شده(میلیارد ریال): 3.9
مدت پيمان(ماه): 18
تاريخ بهره برداري:  مهرماه 1399
ميزان اشتغال مستقيم در دوران ساخت: 25 نفر
ميزان اشتغال  غيرمستقيم در دوران ساخت: 75 نفر
ميزان پيشرفت:  7 درصد
شرکت: شرق سازه کویر   
نام پروژه: خط انتقال آب دوران ساخت 
شرح مختصر: احداث شبکه توزیع و انتقال آب دوران ساخت منطقه به طول تقریبی 37 کیلومتر
هدف  از اجراي طرح : مهیا نمودن زیرساخت های مورد نیاز شامل تامین آب دوران ساخت سرمایه گذاران و پیمانکاران    
ظرفیت طرح: 37 کیلومتر شبکه توزیع و انتقال آب
حجم سرمایه گذاری کل(میلیارد ریال): 90.8
حجم سرمایه گذاری انجام شده(میلیارد ریال): 7.3
مدت پيمان(ماه): 18
تاريخ بهره برداري:  مهرماه 1399
ميزان اشتغال مستقيم در دوران ساخت: 15 نفر
ميزان اشتغال  غيرمستقيم در دوران ساخت: 45 نفر
ميزان پيشرفت: 5 درصد
 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
P . E . I . S . E . Z
PARSIAN ENERGY INTENSIVE
INDUSTRIAL SPECIAL ECONOMIC ZONE
پيمانکاران منطقه ويژه پارسيان
شرکت: پترو ساحل توسعه خلیج فارس
نام پروژه: احداث فاز راه اندازی بندر پارسیان
شرح مختصر: احداث 4 پست اسکله تخصصی صنعتی و معدنی برای انجام واردات مواد اولیه  و صادرات محصولات تولیدی - ظرفیت سالانه تخلیه و بارگیری 9 میلیون تن در سال در فاز اول -عمق آبخور 17.5 متر با قابلیت ورود شناورهای 70 هزار تنی در فاز اول - این پروژه در فاز نهایی به 19 پست اسکله با ظرفیت تخلیه و بارگیری 40 میلیون تن افزایش خواهد یافت و قابلیت ورود شناورهای 100 هزار تن را خواهد داشت.
هدف از اجراي طرح: ارائه خدمات و مهیا نمودن زیرساخت های مورد نیاز منطقه شامل واردات مواد اولیه -صادرات محصولات تولیدی
ظرفیت طرح: 4پست اسکله-1پست اسکله فله خشک-1پست اسکله فله مایع-2 پست اسکله جنرال کارگو- ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه 9 میلیون تن
حجم سرمایه گذاری کل(میلیارد ریال): 8647
حجم سرمایه گذاری انجام شده(میلیارد ریال): 1424
مدت پيمان(ماه): 36
تاريخ بهره برداري:  آذرماه 1399
ميزان اشتغال مستقيم در دوران ساخت: 900 نفر
ميزان اشتغال  غيرمستقيم در دوران ساخت: 2000 نفر
ميزان پيشرفت:  21 درصد
شرکت: آرشین کوه
نام پروژه: بزرگراه دسترسی به صنایع
شرح مختصر: احداث بزرگراه دو بانده آسفالته در سایت شمالی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان به طول تقریبی 14.5 کیلومتر .
هدف از اجراي طرح: مهیا نمودن زیرساخت های مورد نیاز شامل دسترسی سرمایه گذاران به اراضی پتروشیمی 
ظرفیت طرح: 14.5 کیلومتر جاده 2 بانده آسفالته
حجم سرمایه گذاری کل(میلیارد ریال): 173.8
حجم سرمایه گذاری انجام شده(میلیارد ریال): 169.3
مدت پيمان(ماه): 12
تاريخ بهره برداري:  مهرماه 1397
ميزان اشتغال مستقيم در دوران ساخت: 12 نفر
ميزان اشتغال  غيرمستقيم در دوران ساخت: 36 نفر
ميزان پيشرفت:  93 درصد
شرکت: شرق سازه کویر   
نام پروژه: خط انتقال آب دوران ساخت 
شرح مختصر: احداث شبکه توزیع و انتقال آب دوران ساخت منطقه به طول تقریبی 37 کیلومتر
هدف  از اجراي طرح : مهیا نمودن زیرساخت های مورد نیاز شامل تامین آب دوران ساخت سرمایه گذاران و پیمانکاران    
ظرفیت طرح: 37 کیلومتر شبکه توزیع و انتقال آب
حجم سرمایه گذاری کل(میلیارد ریال): 90.8
حجم سرمایه گذاری انجام شده(میلیارد ریال): 7.3
مدت پيمان(ماه): 18
تاريخ بهره برداري:  مهرماه 1399
ميزان اشتغال مستقيم در دوران ساخت: 15 نفر
ميزان اشتغال  غيرمستقيم در دوران ساخت: 45 نفر
ميزان پيشرفت: 5 درصد
شرکت: پایست سازه غرب   
نام پروژه: شبکه روشنایی حاشیه معابر  
شرح مختصر: احداث شبکه روشنایی حاشیه معابر در سایت شمالی و جنوبی
هدف  از اجراي طرح : مهیا نمودن زیرساخت های مورد نیاز شامل شبکه روشنایی حاشیه معابر و جاده های منطقه     
ظرفیت طرح: 10 کیلومتر شبکه روشنایی معابر
حجم سرمایه گذاری کل(میلیارد ریال): 95.4
حجم سرمایه گذاری انجام شده(میلیارد ریال): 7.6
مدت پيمان(ماه): 18
تاريخ بهره برداري:  مهرماه 1397
ميزان اشتغال مستقيم در دوران ساخت: 15 نفر
ميزان اشتغال  غيرمستقيم در دوران ساخت: 45 نفر
ميزان پيشرفت: 5 درصد
 
 
 
 
 
آدرس دفتر تهران : خیابان ولی عصر ، بالاتر از میدان ولی عصر ، ساختمان شرکت ملی فولاد ایران برج شمالی ، طبقه همکف پلاک 1713 تلفن : 88900172 - نمابر : 88897153
آدرس منطقه: استان هرمزگان- شهرستان پارسیان-کیلومتر 15 جاده پارسیان عسلویه - سه راهی کوشکنار
منطقه ویژه اقتصادی پارسیان  تلفن : 07644674500  فکس :  07644674507